Delad eller enskild vårdnad

Barn är det finaste som finns och det är viktigt att de har det bra. Tyvärr händer det att vårdnadshavare inte kommer överens om vad som är bra för barnet, och hamnar i en vårdnadstvist.

Vissa vårdnadstvister går ganska snabbt att lösa med hjälp av medling från en familjerättsadvokat medan andra, mer komplicerade fall, måste lösas i domstol. När en vårdnadstvist ska lösas är barnets bästa i fokus. Det händer att barnet själv får berätta och vittna i domstol. Ju äldre barnet är desto tyngre väger vittnesmålet. Generellt anses det vara bäst för barnet om föräldrarna tillsammans delar vårdnaden och det är ytterst sällan som domstolen dömer till enskild vårdnad för den ena föräldern. Enskild vårdnad betyder dock inte per automatik att den andra föräldern inte har rätt att träffa barnet.

Anlita en erfaren advokat

Har ni hamnat i en komplicerad vårdnadstvist i Stockholm är det viktigt att så snabbt som möjligt ta hjälp av en skicklig advokat. Vårdnadstvister är ofta jobbiga och det är inte sällan mycket känslor inblandade. Därför är det viktigt att den familjerättsadvokat ni anlitar verkligen har erfarenhet av vårdnadstvister. Första kontakten med en advokat tas oftast per telefon. Då får ni beskriva ert ärende i korthet. Det händer att advokater tackar nej till uppdrag på grund av tidsbrist, men då brukar de rekommendera någon annan. En advokat tar oftast betalt per timme och hemförsäkringens rättsskydd brukar täcka en stor del av kostnaden. Det går även att ansöka om allmän rättshjälp från staten.